Nghiên cứu khoa học

 

                                             CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ĐANG THỰC HIỆN


TT

Tên đề tài/dự án

Mã số &

cấp quản lý

Thời gian thực hiện

1

Cơ chế dẫn điện và thay đổi điện trở của màng mỏng Chromium oxide

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia NAFOSTED

Mã số: 103.02-2012.50

2013-2015

2

Khảo sát cơ chế truyền dẫn điện tích và đảo điện trở thuận nghịch của ôxít kim loại chuyển tiếp WOx

Cấp Trọng điểm Đại học Quốc gia Tp.HCM

Mã số: B2013-18-02

2013-2015

3

Xây dựng bề mặt thế năng ab initio cho hệ (H2O)n+ bằng phương pháp neural network

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia NAFOSTED

Mã số: 103.01-2013.28

2014-2016

4

Phát triển mô hình mạng neuron nhân tạo để xây dựng trường lực cho graphene

Cấp Đại học Quốc gia Tp.HCM

Mã số: B2014-18-03

2014-2016

5

Điều chế hạt nano từ tính Fe3O4 phủ SiO2 được chức năng hoá bề mặt hướng đến ứng dụng phát hiện sớm tế bào ung thu vú di căn

Song phương Việt nam – Nhật bản

VNUHCM-JAIST

     2014 - 2015

6

Nghiên cứu chế tạo ống nano TiO2 nhằm ứng dụng trong cảm biến một số chất khí

Đề tài Vườn ươm Sở Khoa học và Công nghệ TpHCM

2013-2014

             

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CÔNG BỐ TRONG 3 NĂM GẦN NHẤT

                                                       I. Công bố quốc tế.
2014

1.    Phuc Tan Bui, Tomoaki Nishino, Electron transfer through coordination bond interaction between single molecules: conductance switching by a metal ion, Journal Physical Chemistry Chemical Physics  Vol 16, pp. 4590-4594, 2014

 
2.    Hung M. Le, Nam H. Vu, Bach-Thang Phan, Migrations of oxygen vacancy in tungsten oxide (WO3): A density functional theory study, Computational Materials Science Vol 90, pp. 171-176, 2014.

3.   Nguyen Viet Long, Pham Van Viet, Le Van Hieu,  Cao Minh Thi, Yang Yong and Masayuki Nogami, The controlled hydrothermal synthesis and photocatalytic characterization of TiO2 nanorods: Effects of time and temperature, Advanced Science Engineering and Medicine Vol. 6, pp. 1–7, 2014

 
4.    Pham Van Viet, Bach Thang Phan, Le Van Hieu and Cao Minh Thi,  The Effect of Acid Treatment and Reactive Temperature on the Formation of TiO2 Nanotubes, Journal of Nanoscience and Nanotechnology Vol 15, pp. 1-5, 2014.

 

5.    Hung M. Le, Hajime Hirao, Yoshiyuki kawazoe, Duc Nguyen-Manh, "Nanostructures of C60-Metal-Graphene(Metal = Ti, Cr, Mn, Fe, or Ni): A Spin-Polarized Density Functional Theory Study", Journal of Physical Chemistry C (2014)

 

6.    Viet Q.Bui, Hung M.Le, "Naphthalene Adsorptions on Graphene Using Cr/Cr2/Fe/Fe2 Linkages: Stability and Spin Perspectives from First-Principles Calculations", Chemical Physics Letters, 614 (2014) 238-242

 

7.    Thi Bang Tam Dao, Kim Ngoc Pham, Yi-Lung Cheng, Sang Sub Kim, Bach thang Phan, "Correlation between crystallinity and resistive switching behavior of sputtered WO3 thin films", Current Applied Physics 14 (2014) 1707-1712

 
2013

 
1.    Hung M. Le, Hajime Hirao, Yoshiyuki Kawazoe, Duc Nguyen-Manh, “First-Principles Modeling of C60–Cr–Graphene Nanostructures for Supporting Metal Clusters”, Phys. Chem. Chem. Phys. (2013).

 
2.    Viet Q. Bui, Tan-Tien Pham, Hoai-Vu S. Nguyen, Hung M. Le, “Transition Metal (Fe and Cr) Adsorptions on Buckled and Planar Silicene Monolayers: A Density Functional Theory Investigation”, Journal of Physical Chemistry C. (2013).

 
3.    Viet Q. Bui, Hung M. Le, kawazoe, Duc Nguyen-Manh, Graphene-Cr-Graphene Intercalation Nanostructures: Stability and Magnetic Properties from Density Functional Theory Investigations, Journal of Physical Chemistry C 117,3605 (2013)

 
4.    Son Hoang Cao Tran, Top Khac Le, Dong Tri Thi Nguyen, Chi Nhan Ha Thuc, Vinh Quang Lam, Thang Bach Phan, Sangsub Kim, Hieu Van Le,, Control of morphology and orientation of electrochemically grown ZnO nanorods, Metals and Materials International, Accepted (2013)

 
5.    Phuc T. Bui, Tomoaki Nishino, Yojiro Yamamoto, and Hiroshi Shiigi, Quantitative Exploration of Electron Transfer in a Single Noncovalent Supramolecular Assembly, J. Am. Chem. Soc., 2013, 135 (14), pp 5238–5241.

 
6.    Tomoaki Nishino, Nobuhiko Hayashi, and Phuc T. Bui, Direct Measurement of Electron Transfer through a Hydrogen Bond between Single Molecules, J. Am. Chem. Soc., 2013, 135 (12), pp 4592–4595.

 
7.    Tomoaki Nishino and Phuc Tan Bui, Direct electrical single-molecule detection of DNA through electron transfer induced by hybridization, Chem. Commun., 2013, 49, 3437-3439.4.

 
8.    I. I. Maglevanny, V. A. Smolar, H. T. T. Nguyen, “Extrapolation of the Bethe equation for electron stopping powers to intermediate and low electron energies by empirical simulation of target effective mean excitation energy and atomic number”, Nucl. Instrum. Meth. B 316, 123 (2013).

 
9.    Hieu T. Nguyen-Truong, Cao Minh Thi, Hung M. Le, “Theoretical Investigations of BBS(singlet)→BSB(triplet) Transformation on a Potential Energy Surface Obtained from Neural Network Fitting”, Chem. Phys ( 2013)

 
10.    Hieu T. Nguyen-Truong, “Determination of the maximum energy loss for electron stopping power calculations and its effect on backscattering electron yield in Monte-Carlo simulations applying continuous slowing-down approximation”, J. Appl. Phys. 2013.

 
2012

 
1.    Hieu T. T. Nguyen, Hung M. Le, Modified Feed-Forward Neural Network Structures and Combined-Function-Derivative Approximations Incorporating Exchange Symmetry for Potential Energy Surface Fitting, J. Chem. Phys.  A, 116, 4629 (2012)

 
2.    Anh T. H. Le, Nam H. Vu, Thach S. Dinh, Thi M. Cao, Hung M. Le, Molecular Dynamics Investigations of Chlorine Peroxide Dissociation on a Neural Network Ab Initio Potential Energy Surface, Theor. Chem. Acc. 131, 1158, 2012

 
3.    Nam H. Vu, Hieu V. Le, Thi M. Cao, Viet V. Pham, Hung M. Le, Duc Nguyen-Manh, “Anatase–rutile phase transformation of titanium dioxide bulk material: a DFT + U approach", J. Phys.: Condens. Matter 24, 405501 (2012).
 
                                  II. Công bố trong nước
2014

 
Đang cập nhật.

 
2013

 
1.    Phạm VănViệt, Trần Ngọc Quang, Cao Minh Thì, Vũ Thị Hạnh Thu và Lê Văn Hiếu, “Hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano TiO2 cấu trúc một chiều (1D)”, Tạp chí Đại học Sài Gòn, ISSN 1859 – 3208, tr.83 – 91, số 13,tháng 02 năm 2013.


2.    Phạm Văn Việt, Nguyễn Văn Hiền, Lê Văn Hiếu và Cao Minh Thì, Tổng hợp vật liệu xốp TiO2 trên Ti bằng phương pháp oxi hóa và ứng dụng của chúng trong cảm biến khí acetone, Tạp Chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, nhận đăng 2013.

 
2012

 
1.    Phạm Văn Việt, Cao Minh Thì, Lê Văn Hiếu, “Chế tạo và khảo sát một số tính chất đặc trưng của màng mỏng TiO2”, Tạp chí Đại học Sài Gòn, ISSN 1859 – 3208, tr.84 – 90, số 08, tháng 02 năm 2012.

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC THAM DỰ TẠI HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 

 
Đang cập nhật

 
            SEO services