Nghiên cứu khoa học

                                CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

 1.  Về thực nghiệm:

 • Nghiên cứu pin mặt trời thế hệ mới trên cơ sở cấu trúc dị thể với vật liệu nền polymer.
 • Pin mặt trời polymer kết hợp với hạt nano TiO2.
 • Nghiên cứu chế tạo màng cảm biến khí.
 • Vật liệu cấu trúc 1D: ZnO nanorods, nanowires, TiO2 nanorods, nanowires và nanotube.
 • Vật liệu cấu trúc 0D: CdS, PbS,…
 • Hạt cầu micro và nano TiO2, ZnS,…
 • Nghiên cứu ứng dụng màng cứng đa lớp TiN, CrN.

2.  Về mô phỏng, tính toán vật liệu:

 • Các kết quả mô phỏng phân bố trường và vùng năng lượng đối với cấu trúc photonic crystals;

kết quả mô phỏng phân tử vật liệu nano.

    -  Mô phỏng phân tử vật liệu ZnO pha tạp.

    -  Mô phỏng phân bố trường và tính toán cấu trúc vùng năng lượng của tinh thể quang tử.

 • Mô phỏng bằng phương pháp lượng tử cho qui trình chuyển qua của một số cấu trúc vật liệu
vô cơ như TiO2, ZnO.
 • Xây dựng bề mặt thế năng và động học phân tử.
 • Mô phỏng cấu trúc tuần hoàn và phản ứng hóa học của vật liệu polymer, graphene dựa trên
nguyên lý thứ nhất.
 • Mô phỏng chuyển pha cấu trúc vật liệu bằng metadynamics dựa trên ab-initio molecular dynamics.
 • Mô phỏng plasma trong hệ phún xạ magnetron bằng phương pháp particle-in-cell – Monte Carlo collisions.

                                             CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU


 

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia

Thuộc Chương trình

(nếu có)

        Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

Tiếp cận quy trình chuyển pha của TiO2 từ anatase sang rutile dưới tác động của nhiệt độ dựa trên phương pháp tính toán lượng tử DFT.

Cấp trọng điểm ĐHQG

Đã nghiệm thu

Chế tạo và nghiên cứu tính chất ZnO trên nền graphene

NAFOSTED

Chưa nghiệm thu

Tổng hợp vật liệu ZnO có cấu trúc 1D nhằm hướng tới ứng dụng trong pin mặt trời dị thể vô cơ hữu cơ

Vườn ươm- Sở Khoa học và Công  nghệ HCM 2011

Đã nghiệm thu

Ảnh hưởng của lớp đệm Cr lên cấu trúc tinh thể và độ chống ăn mòn của màng CrN phủ trên đế inox

T2010-48

Cấp trường 20

Đã nghiệm thu

Chế tạo và phân tích các đặc tính của nanorod ZnO trên đế Si/ thuỷ tinh và Si/ thuỷ tinh phủ ZnO

B2010-18-31

Cấp bộ-2010

Đã nghiệm thu

Tổng hợp màng đa lớp TiN/CrN bằng phương pháp phún xạ magnetron

B2009-18-34

Cấp bộ

Đã nghiệm thu

Khảo sát độ dày của màng ZnO-Al theo điều kiện chế tạo màng bằng phương pháp quy hoạch thực nghiệm với ma trận CCD

Cấp trường-2008

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu và chế tạo màng cứng CrN bằng phương pháp phún xạ phản ứng Magnetron

Cấp trường-2006

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu chế tạo màng oxit kim loại dùng làm sensor khí

B2006-18-02

Đã nghiệm thu

Chế tạo và khảo sát một số tính chất của màng nano TiO2 ứng dụng trong pin mặt trời

T2001 - 046

Đã nghiệm thu


             

         CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐĂNG BÁO TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

 

                                                       I. Bài báo trên tạp chí quốc tế.

 

 

TT

Năm

Thông tin tạp chí

Tên bài báo

Tên các Tác giả

Thuộc lĩnh vực

Điểm IF

Tạp chí có

Tên tạp chí

Vol, No, pp

ISSN

ISBN

I. Bài báo trên tạp chí Quốc tế thuộc danh sách SCI

1

2011

Journal of Physical Chemistry A

115, 10862

Molecular Dynamics Investigations of Ozone on an Ab Initio Potential Energy Surface with the Utilization of Pattern-Recognition Neural Network for Accurate Determination of Product Formation

Hung Le, Thach Dinh, Hieu Le

Hóa lý thuyết

2.9

1089-5639

2

2012

Theoretical Chemistry Accounts

n/a

Molecular Dynamics Investigations of Chlorine Peroxide Dissociation on a Neural Network Ab Initio Potential Energy Surface

Anh Le, Nam Vu, Thach Dinh. Thi Cao, Hung Le

Hóa lý thuyết

2.9

1432-2234

3 2012

Journal of Physical Chemistry A 

 

116, 4629 

Modified Feed-Forward Neural Network Structures and Combined-Function-Derivative Approximations Incorporating Exchange Symmetry for Potential Energy Surface Fitting

Hieu Nguyen,  Hung Le

Hóa lý thuyết

2.9

1089-5639

4 2012 J. Phys.: Condens. Matter 24, 405501 Anatase-Rutile Phase Transformation of Titanium Dioxide (TiO2) Bulk Material: A DFT+U Approach Nam Vu, Hieu Le, Thi Cao, Viet Pham, Hung Le, Duc Nguyen Vật lý lý thuyết 2.546 0953-8984
5 2013 Journal of Physical Chemistry C DOI: 10.1021/jp310806a
Graphene-Cr-Graphene Intercalation Nanostructures: Stability and
2 Magnetic Properties from Density Functional Theory Investigations
Graphene-Cr-Graphene Intercalation Nanostructures: Stability and2 Magnetic Properties from Density Functional Theory Investigations
Viet Bui, Hung Le, kawazoe, Duc Nguyen  Hóa Lý 4.805 1932-7447
6 2013 Chemical Physics

DOI:

 10.1016/j.chemphys.2013.09.007

Theoretical investigations of BBS (singlet)→BSB (triplet) transformation on a potential energy surface obtained from neural network fitting

Hieu Nguyen

Thi Cao

Hung Le

Hóa Lý 2.059 426, p. 31-37
7 2013 Phys. Chem. Chem. Phys DOI: 10.1039/C3CP53529K First-Principles Modeling of C60–Cr–Graphene Nanostructures for Supporting Metal Clusters Hung Le, H. Hirao, Y.Kawazoe, Duc Nguyen Hóa Lý 3.829 15, 19395-19404

 

 

 

II. Bài báo trên tạp chí Trong nước

 

1

2009

Science&Technology Development

Vol 12, No 12, 14-21

Heteroepitaxial growth of WO3 films on ITO(400) surfaces and the effect of thickness of ITO layer, coated on glass substrates on growth orientation of WO3 lattice 

Le Van Ngoc, Tran Cao Vinh, Tran Tuan, Huynh Thanh Dat, Duong Ai Phuong, Le Quang Toai, Bach Van Hoa

Vật lý ứng dụng

1859-0128

2

2009

VNU Journal of Science

Vol.25, No. 1, 47-55

Survey of WO3 thin film structure built on ITO/Glass substrates by the Raman and XRD spectroscopies

Le Van Ngoc, Tran Cao Vinh, Le Quang Toai, Nguyen Duc Thinh, Huynh Thanh Dat, Tran Tuan, Duong Ai Phuong

Mathematics-Physics

0866-8612

 3

2010

Advances in optics, photonics, spectroscopy & Application VI

Vol 6, p.606 – 612.

 

Synthesis of TiO2 nanostructured material by sol gel method

Pham Van Viet, Le Van Hieu, Nguyen Si Hoai Vu, Le Chinh Tam

Material Sciences

1859 – 4271

 4

2009

Tạp chí phát triển Khoa học và Công nghệ ĐHQG-Tp.HCM

Tập 12, số 12, tr. 35-42

“The effect of Cr interlayer on the crystal structure and corrosion resistance of CrN coating on steel”,

Dinh Thi Mong Cam, Nguyen Thanh Phuong, Nguyen The Quyen, Nguyen Huu Chi, Le Khac Binh, Tran Tuan, Duong Ai Phuong, Nguyen Chi Lang

Tự nhiên

 

 5

2007

Tạp chí phát triển Khoa học và Công nghệ ĐHQG-Tp.HCM

Tập 10, số 5, tr.13-19

“Tổng hợp màng cứng CrN bằng phương pháp phún xạ mạ ion (SIP)”

Đinh Thị Mộng Cầm, Nguyễn Hữu Chí, Lê Khắc Bình, Trần Tuấn,Nguyễn Thị Hải Yến, Trần Quang Trung

Tự nhiên

 

 6

2005

Tạp chí phát triển Khoa học và Công nghệ ĐHQG-Tp.HCM

Tập 8, số 4, tr.21-27

“Tạo màng mỏng ITO trên thủy tinh có lớp đệm ZnO”

Trần Cao Vinh, Nguyễn Hữu Chí, Cao Thị Mỹ Dung, Đinh Thị Mộng Cầm

Tự nhiên

 

 7

2012

Tạp chí Đại học Sài Gòn

Tr 84 – 90

Chế tạo và khảo sát một số tính chất đặc trưng của màng mỏng TiO2 

Phạm Văn Việt, Cao Minh Thì, Lê Văn Hiếu

 

1859-3208

 

 

 

 

                     CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC THAM DỰ TẠI HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 


TT

Thông tin hội nghị

 

Tên bài báo tham dự hội nghị

Tên các tác giả

Tên hội nghị

Thời gian và nơi tổ chức

1

INASCON, 08-2011, Aarhus, Đan Mạch

Investigation of the possibility of triplet supercurrent in lateral Cobalt-based junctions

Le Quang Toai, Muhamad Shahbaz, Jan Aarts

2

Solid State Physics and Material Science SPMS conference, Vietnam, 11-2011

Investigation of the possibility of triplet supercurrent in lateral Cobalt-based junctions

Le Quang Toai, Muhamad Shahbaz, Jan Aarts

3

6th National Conference of Solid Physics and Materials Science, Da Nang, Viet Nam, 2009, p.513 – 517.

Crystal structure  of  Vanadium  pentoxide thin films on the transparent electrodes

Pham Van Viet, Le Van Hieu, Nguyen Duc Hao

4

Solid State Physics and Material Science SPMS conference, Vietnam, 11-2011

Chế tạo thanh nano TiO2 bằng phương pháp thủy nhiệt

Phạm Văn Việt, Nguyễn Ngọc Diễm, Đinh Sơn Thạch, Cao Minh Thì, Lê Văn Hiếu

5

Hội nghị khoa học cấp trường lần thứ 6, 11/2008, Trường ĐHKHTN

“Ảnh hưởng của lớp đệm Cr lên cấu trúc tinh thể và độ chống ăn mòn của màng CrN phủ trên đế inox”

Đinh Thị Mộng Cầm, Nguyễn Hữu Chí, Lê Khắc Bình, Trần Tuấn, Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Chi Lăng

 6

APCTP – ASEAN Workshop on Advanced Materials Science And Nanotechnology, 09/2008 Nhatrang, Vietnam

Synthesis of CrN/Cr hard coatings by reactive D.C. magnetron sputtering”

 

Dinh Thi Mong Cam, Nguyen Thanh Phuong, Nguyen Chi Lang

7

Hội nghị khoa học cấp trường lần thứ 6, 11/2008, Trường ĐHKHTN

“Khảo sát độ dày của màng ZnO-Al theo điều kiện chế tạo màng bằng phương pháp quy hoạch thực nghiệm với ma trận CCD”

Nguyễn Thế Quyền, Đinh Thị Mộng Cầm, Dương Ái Phương, Nguyễn Đức Khoa, Trần Quang Trung, Trần Tuấn, Lê Khắc Bình

8

Hội nghị khoa học cấp trường lần thứ 5, 11/2006, Trường ĐHKHTN

 “Tổng hợp màng cứng CrN bằng phương pháp phún xạ phản ứng”

Đinh Thị Mộng Cầm, Nguyễn Hữu Chí, Lê Khắc Bình, Trần Tuấn,Nguyễn Thị Hải Yến, Trần Quang Trung

 9

Hội nghị quang học quang phổ toàn quốc lần VI tháng 11-2010 tại Hà Nội

Chế tạo màng mỏng ZnO pha tạp Cu bằng phương pháp sol-gel

Đặng Vinh Quang, Trần Tuấn, Đinh Sơn Thạch, Phan Bách Thắng

10

Hội nghị Khoa học lần 7  ĐH.KHTN - TPHCM

Khảo sát ảnh hưởng của đế lên mật độ và định hướng của thanh nano ZnO – Chế tạo ZnO nanopencils, ZnO nanotips theo phương pháp dung dịch hóa nhiệt độ thấp

Lê Huy Tuấn Anh, Bùi Tấn Phúc, Đinh Sơn Thạch

 11

The 5th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN 2010)

Improvement the synthesis process of and characterization of one dimensional zinc oxide materials: nanorods, nanopencils and nanotips

Le Huy Tuan Anh, Bui Tan Phuc, Dinh Son Thach


 
            SEO services