logo KHVL

Developed in conjunction with Joomla extensions.

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC NGÀNH KHOA HỌC VẬT LIỆU

 

STT Mã số MH Tên môn học

Khối lượng

(Tính chỉ)

      Tổng số Lý thuyết Thực hành
A   Kiến thức chung      
    Triết học 4 4 0
    Ngoại ngữ      
B   Kiến thức cơ sở và chuyên ngành      
  I Môn học bắt buộc 17 13 04
  KHVL20 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 2 0 0
  KHVL21 Nhiệt động lực học Vật liệu 3 3  
  KHVL22 Phương pháp phân tích tính chất vật liệu 1 3 2 1
  KHVL23 Phương pháp phân tích tính chất vật liệu 2 3 3 1
  KHVL24 Mô phỏng trong Vật liệu 3 2 1
  KHVL25 Các phương pháp tổng hợp Vật liệu 3 2 1
  II Môn học Tự chọn 18 17 1
  KHVL30 Tổng hợp và biến tính Polymer 4 4 0
  KHVL31 Các trạng thái và tính chất cơ lý Polymer 4 4 0
  KHVL32 Công Nghệ Composite Polymer 4 4 0
  KHVL33 Các phương pháp kiểm đinh và phân tích Polymer 4 4 0
  KHVL34 Hóa học Nano 3 3 0
  KHVL35 Quang Từ 3 3 0
  KHVL36 Các phương pháp khảo sát tính chất Từ của vật liệu 3 2 1
  KHVL37 Vật liệu Sinh học nano tiên tiến 3 3 0
  KHVL38 Các hệ thống cấu trúc sinh học nano 3 3 0
  KHVL39 Vật liệu thông minh và ứng dụng 3 3 0
  KHVL310 Vật liệu từ tính cấu trúc nano 3 3 0
  KHVL311 Công nghệ màng mỏng trong pin năng lượng mặt trời 3 3 0
  KHVL312 Hệ vi cơ điện tử và ứng dụng 3 3 0
  KHVL313 Khoa học Vật liệu màng mỏng 3 3 0
  KHVL314 Quang tử học nano 3 3 0
  KHVL315 Seminar chuyên đề 3 0 0
C   Luận văn 15    
Tổng cộng 54    

 

 

Định hướng môn học theo chuyên ngành

 

Chuyên ngành Môn học

Vật liệu Polyme và

Composit

Tổng hợp và biến tính Polymer
Các trạng thái và tính chất cơ lý Polymer
Công Nghệ Composite Polymer
Các phương pháp kiểm đinh và phân tích Polymer
Vật liệu Sinh học nano tiên tiến
Vật liệu thông minh và ứng dụng
Hóa học Nano
Seminar chuyên đề
Chuyên ngành Môn học
Vật liệu Từ và Y Sinh Quang Từ
Các phương pháp khảo sát tính chất Từ của vật liệu
Vật liệu Sinh học nano tiên tiến
Các hệ thống cấu trúc sinh học nano
Vật liệu thông minh và ứng dụng
Vật liệu từ tính cấu trúc nano
Hóa học Nano
Seminar chuyên đề
Chuyên ngành Môn học
Vật liệu Nano và Màng mỏng Công nghệ màng mỏng trong pin năng lượng mặt trời
Hệ vi cơ điện tử và ứng dụng
Khoa học Vật liệu màng mỏng
Quang tử học nano
Vật liệu thông minh và ứng dụng
Hóa học Nano
Vật liệu từ tính cấu trúc nano
Seminar chuyên đề