logo KHVL

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Trích từ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (Ban hành kèm theo Quyết định số 925 /QĐ-ĐHQG-TCCB, ngày 12/10/2006 của Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh)


1. Khoa là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của trường, có trách nhiệm chủ trì và phối hợp với các phòng, ban chức năng thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

a. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và tổ chức quá trình đào tạo một hoặc một sốngành; tổchức các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

b. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động KHCN; triển khai thực hiện các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức KHCN, các doanh nghiệp; gắn hoạt động đào tạo với NCKH-CGCN, phát triển kinh tế xã hội.

c. Xây dựng quy hoạch, phát triển đội ngũ giảng viên. Quản lý, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và nhân viên thuộc khoa. Quản lý người học theo quy định của trường.

d. Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và NCKH; tổ chức biên soạn giáo trình; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập.

e. Đề xuất xây dựng kế hoạch phát triển, quản lý, bảo trì cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ đào tạo, NCKH-CGCN.


2. Mỗi khoa có thể có một số bộ môn và phòng thí nghiệm cấp khoa. Bộ môn là đơn vị cơ sở về đào tạo, KHCN của trường đại học, chịu trách nhiệm về học thuật trong các hoạt động đào tạo, KHCN. Phòng thí nghiệm cấp khoa là phòng thí nghiệm phục vụ giảng dạy một số môn chung liên bộ môn, liên khoa và thực hiện các định hướng nghiên cứu của khoa. Bộ môn có các nhiệm vụ sau đây:

a. Chủ trì việc đào tạo hoặc tham gia đào tạo một số ngành, chuyên ngành đại học và sau đại học. Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập một số môn học trong chương trình kế hoạch giảng dạy chung của trường, của khoa. Có nhiệm vụ cải tiến phương pháp giảng dạy, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

b. Xây dựng và hoàn thiện nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến chuyên ngành đào tạo và môn học được khoa và trường giao. Việc biên soạn giáo trình tuân thủ theo Khoản 2, Điều 41 của Luật Giáo dục năm 2005 và Điều 9 của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

c. Tiến hành NCKH và CGCN theo kế hoạch và chiến lược phát triển trường, chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức KHCN, doanh nghiệp nhằm gắn đào tạo, NCKH với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho trường.

d. Xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ giảng dạy của bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thuộc chuyên ngành.