logo KHVL

Developed in conjunction with Joomla extensions.

headshot Trưởng khoa
GS.TS. Lê Khắc Bình
2002-2008

headshotPhó Trưởng khoa
PGS.TS. Trần Tuấn
2002-2008

 

headshotTrưởng khoa
PGS.TS. Trần Tuấn
2008-2010

headshotPhó Trưởng khoa
PGS.TS. Lê Văn Hiếu
2009-2010

headshotPhó Trưởng khoa
TS. Hà Thúc Chí Nhân
2009-2010

Lý lịch

headshotTrưởng khoa
PGS.TS. Lê Văn Hiếu
2010-2012

headshotPhó Trưởng khoa
TS. Hà Thúc Chí Nhân
2009-2012

headshotTrưởng khoa
PGS.TS. Lê Văn Hiếu
2012-2017

headshotPhó Trưởng khoa
TS. Hà Thúc Chí Nhân
2012-2017

headshotPhó Trưởng khoa
PGS. TS. Phan Bách Thắng
2012-2017