logo KHVL

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Thông báo hủy lớp học phần Sinh học cơ sở hk1/17-18

- Vì chỉ có 7 sinh viên đăng ký học Sinh học cơ sở học kỳ này, nên phòng Đào tạo đã hủy lớp theo quy định với môn đăng ký dưới 10.

- Nay Khoa thông báo đến các sinh viên đã đăng ký môn học Sinh học cơ sở được biết thông tin hủy lớp trên.