logo KHVL

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Sinh viên download lịch thi tại đây >>>

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             
LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017
TẠI CƠ SỞ NGUYỄN VĂN CỪ
KHOA: KHOA HỌC VẬT LIỆU
             
Mã MH Tên môn học Lớp Ngày thi Giờ thi Số SV Phòng thi
KVL411 Thực tập tổng hợp polymer 1 26/12/2016 13g 104 E403
KVL151 Thực tập chế tạo vật liệu 1 28/12/2016 13g 80 C22
KVL151 Thực tập chế tạo vật liệu 1 28/12/2016 13g 77 C23
CTH002 Đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam 14KVL1 3/1/2017 07g15 109 E403
CTH002 Đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam 14KVL2 3/1/2017 07g15 50 E402
KVL202 Quang phổ phân tử và phổ Raman 1 3/1/2017 13g 77 C43
KVL112 Hóa Hữu cơ L1 4/1/2017 13g 27 F301
KVL412 Thực tập cơ lý polymer 1 4/1/2017 15g15 103 E403
KVL133 Các phương pháp phân tích vật liệu 1 2 5/1/2017 13g 76 GĐ2
KVL133 Các phương pháp phân tích vật liệu 1 1 5/1/2017 13g 78 GĐ2
KVL455 Biến tính polymer 1 5/1/2017 15g15 102 C22
KVL105 Vật liệu kim loại, bán dẫn, điện môi 1 6/1/2017 13g 88 C33
KVL105 Vật liệu kim loại, bán dẫn, điện môi 2 6/1/2017 13g 85 C43
KVL103 Lượng tử học L1 7/1/2017 13g 38 E402
KVL544 Thực tập chuyên để 4 (Sinh) 1 7/1/2017 15g15 26 C32
KVL336 Khoa học bề mặt chất rắn 1 9/1/2017 13g 48 C22
KVL553 Vật liệu và Kỹ thuật Y sinh 1 9/1/2017 13g 26 C22
KVL440 Kỹ thuật phân tích vật liệu polymer 1 10/1/2017 15g15 109 E403
KVL360 Khuyết tật hóa học trong ôxít kim loại 1 11/1/2017 07g15 28 C33
KVL437 Phương pháp phổ nghiệm + Bài tập L1 11/1/2017 07g15 20 C33
NNA104 Anh văn 4 14KVL1 12/1/2017 07g15 46 E402
NNA104 Anh văn 4 14KVL2 12/1/2017 07g15 36 F304
KVL121 Sinh học cơ sở 1 12/1/2017 15g15 50 E301
KVL121 Sinh học cơ sở 1 12/1/2017 15g15 51 E302
KVL121 Sinh học cơ sở 2 12/1/2017 15g15 59 F301
KVL132 Phương pháp chế tạo vật liệu 2 1 14/01/2017 13g 78 C22
KVL132 Phương pháp chế tạo vật liệu 2 2 14/01/2017 13g 81 C23
KVL134 Các phương pháp phân tích vật liệu 2 1 16/01/2017 15g15 94 C43
KVL134 Các phương pháp phân tích vật liệu 2 2 16/01/2017 15g15 59 F203
KVL131 Phương pháp chế tạo vật liệu 1 1 18/01/2017 13g 98 C22
KVL131 Phương pháp chế tạo vật liệu 1 2 18/01/2017 13g 78 C23
KVL363 MEMS 1 18/01/2017 13g 48 C31
KVL556 Linh kiện Từ tính 1 18/01/2017 13g 25 C42
KVL113 Vật liệu polymer và composite 1 19/01/2017 13g 79 C22
KVL113 Vật liệu polymer và composite 2 19/01/2017 13g 90 C23
             
Chú ý:            
- Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút, SV phải mang theo thẻ SV và CMND.
- Ngày 29/12/2016, sinh viên xem lịch thi - phòng thi chi tiết trên web trường.    
             
    Ngày 06 tháng 12 năm 2016
    TL. HIỆU TRƯỞNG
    Trưởng phòng Khảo thí & ĐBCL
             
             
             
             
             
    Trịnh Thanh Đèo