logo KHVL

Developed in conjunction with Joomla extensions.

- Sinh viên tải tập tin thời khóa biểu tại đây >>>

- Những học phần học của Khoa Hóa mở trong học kỳ này (dành cho sinh viên chuyên ngành polymer K13 trở về trước đăng ký học tương đương -thay thế):

1. Hóa vô cơ 2 - HOH112

 + lớp 15HOH_1: Thứ 3, tiết 1-4 phòng (cơ sở Linh Trung)

 + lớp 15HOH_2: Thứ 2, tiết 6-9  phòng (cơ sở Linh Trung)

2. Hóa lý 1-HOH123:

 + lớp 15HOH_1: Thứ 5, tiết 6-8 phòng (cơ sở Linh Trung)

                         Thứ 7, tiết 1-4 phòng (cơ sở Linh Trung)

  + lớp 15HOH_2: Thứ 4, tiết 1-4 phòng (cơ sở Linh Trung)

                          Thứ 6, tiết 6-9 phòng (cơ sở Linh Trung)

3. Thực tập HÓA LÝ 1-HOH125, 55 SV/Nhóm, Tuần 09-15 bắt đầu, thứ 2-nhóm 1-15HOH-1,thứ 3-nhóm5-15HOH-2,Thứ 5-nhóm 3-15HOH-2,thứ 6-nhóm 2-15HOH-1,thứ 7-nhóm4-15HOH-2

4. Thực tập hóa lý 2-HOH126, thực tập thứ 7 bắt đầu từ tuần thứ 2 (chờ sv khoa Hóa đăng ký đủ số lượng mới mở lớp)

5. Thực tập Hữu cơ 1-HOH131 bắt đầu tuần thứ 3, thứ 2-NHÓM 1-15HOH-1,thứ 3-NHÓM 5-15HOH-2, thứ 5-NHÓM3-
15HOH-2, thứ 6-NHÓM 2-15HOH-1,thứ 7-NHÓM 4-15HOH-2

6.Hóa lý 2 -HOH124:

   + Động học: Thứ 3, tiết 4-6 phòng F305 (cơ sở NVC)

   + Điện hóa: Thứ 4, tiết 4-6 phòng F305  (cơ sở NVC)

7. Hóa hữu cơ 2-HOH116: Thứ 6, tiêt 7-9 phòng F305 (cơ sở NVC)

- Những môn học chung với Khoa Hóa sinh viên đăng ký theo biểu mẫu trên web Khoa(Đào tạo đại học/Biều mẫu) hoặc https://docs.google.com/a/hcmus.edu.vn/forms/d/e/1FAIpQLSfvfFyqXAoj5_na2LkFT72UkH79oWfGuxrB3pXdYrpOiGZ2qg/viewform, bắt đầu từ 15/02-18/02/2017 kết quả đăng ký sẽ được cập nhật trên web Khoa vào ngày 20/2/17