logo KHVL

Developed in conjunction with Joomla extensions.

- Sinh viên điều chỉnh đăng ký học phần theo link sau >>> hoặc vào trang web Khoa/Đào tạo đại học/Biểu mẫu kể từ 20/2 đến 16g,24/2/2017 (sau ngày hạn chót mọi trường hợp điều chỉnh đăng ký hp, Khoa không giải quyết bất cứ lý do nào).

- Sinh viên lưu ý ghi rõ mã lớp học phần mở, đúng số tín chỉ tối đa quy định (riêng Khóa 2015 được giải quyết đến 28TC đúng theo học phần mở cho K15 trong học kỳ này).

- Tình trạng hiệu chỉnh đăng ký học phần của sinh viên Khoa sẽ cập nhật vào lúc 16g30 hàng ngày(trong thời hạn hiệu chỉnh) trên trang web của Khoa.