logo KHVL

Developed in conjunction with Joomla extensions.

THÔNG BÁO

V/v: Báo cáo Seminar chuyên ngành khóa 2014

1. Thời gian nộp báo cáo
Sinh viên nộp cuốn báo cáo tại văn phòng Bộ môn (phòng F400)
 Seminar chuyên ngành: Thời hạn nộp: 16h00 ngày 08 tháng 01 năm 2018
Số lượng: 01

2. Thời gian báo cáo
 Seminar chuyên ngành : 8h00 am Ngày 16 tháng 01 năm 2018 và ngày 17 tháng
01 năm 2018
Địa điểm: F205A và F205B.

+Thứ tự báo cáo sinh viên xem tại đây >>>

Đề nghị tất cả các sinh viên thực hiện nghiêm túc về thời gian nộp báo cáo và hình
thức trình bày báo cáo cũng như tham khảo các tiêu chí đánh giá (Rubric) (GVHD gửi
qua email) nhằm chuẩn bị tốt các nội dung và hình thức trình bày cũng như báo cáo.
Sinh viên không thực hiện đúng theo quy định sẽ không được thông qua hội đồng
báo cáo.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2017
Bộ Môn Vật Liệu Polymer và Composite