logo KHVL

Developed in conjunction with Joomla extensions.

THÔNG BÁO

- Sinh viên xem danh sách học phần mở trong hk2/17-18 tại đây >>>.

- Đăng ký học phần theo lịch đã thông báo trước đó.

- Sinh viên khóa 2016 học tại Linh Trung, còn khóa 2014 và 2015 học tại cơ sở NVC.