logo KHVL

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Cập nhật ngày 26/1/2018 (Sinh viên xem lại trong portal của mình những hp đăng ký có đúng không)

Mã SV Họ và Tên Tên Học phần Mã lớp Y/C Ghi chú          
1219789 Nguyễn Hoàng Thích KVL103 - Lượng tử học 16KVL2 Hủy đã cập nhật          
1419214 Lê Thị Huỳnh Như KVL599 Khóa luận tốt nghiệp 15YS Hủy đã cập nhật          
1419214 Lê Thị Huỳnh Như KVL599 Khóa luận tốt nghiệp 15YS Hủy đã cập nhật          
1419214 Lê Thị Huỳnh Như KVL599 Khóa luận tốt nghiệp 15YS Hủy đã cập nhật          
1419214 Lê Thị Huỳnh Như KVL599 Khóa luận tốt nghiệp 15YS Hủy đã cập nhật          
1419214 Lê Thị Huỳnh Như KVL399 Khóa luận tốt nghiệp 14MM Đăng ký đã cập nhật          
1419214 Lê Thị Huỳnh Như KVL399 Khóa luận tốt nghiệp 14MM Đăng ký đã cập nhật          
1519048 Trần Thị Hạnh KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp 16KVL1 Đăng ký vượt chỉ          
1519048 Huỳnh Trương Hạnh Uyên KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp 16KVL1 Đăng ký mã sv không hợp lệ          
1419092 Hà Lê Trung Hiếu KVL280 Hệ thống quản lí chất lượng (QMS) 14KVL Đăng ký đã cập nhật          
1419092 Hà Lê Trung Hiếu KVL397 Seminar tốt nghiệp – lý thuyết 14PO Hủy đã cập nhật          
1419097 Trần Ngọc Hiếu KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp 14MM Hủy đã cập nhật          
1419296 Nguyễn Trung Thoại KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp 16KVL1 Hủy đã cập nhật          
1519088 Nguyễn Hữu Khoa KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp 16KVL2 Hủy đã cập nhật          
1419097 Trần Ngọc Hiếu KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp 16KVL1 Hủy đã cập nhật          
1519088 Nguyễn Hữu Khoa KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp 16KVL1 Đăng ký đã cập nhật          
1419296 Nguyễn Trung Thoại KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp 16KVL1 Hủy đã cập nhật          
1219077 Ngô Trần Phúc Hải HOH111-Hóa vô cơ 1 HOH1 Đăng ký
Sinh viên không còn tồn tại trên hệ thống,vui lòng liên hệ phòng đào tạo để giải quyết.
         
1419343 Dư Đức Trịnh KVL280 Hệ thống quản lí chất lượng (QMS) 14PO Đăng ký đã cập nhật          
1419343 Dư Đức Trịnh KVL483 CNBX và biến tính Vật liệu polymer 14PO Hủy đã cập nhật          
1419343 Dư Đức Trịnh KVL455 Biến tính polymer 15PO Đăng ký đã cập nhật          
1419343 Dư Đức Trịnh KVL440 Kỹ thuật phân tích vật liệu polymer 15PO Đăng ký đã cập nhật          
1419165 Trần Đạt Lợi KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp 16kvl2 Hủy đã cập nhật          
1419165 Trần Đạt Lợi KVL487 Polymer chức năng 14PO Hủy đã cập nhật          
1419165 Trần Đạt Lợi KVL483 CNBX và biến tính Vật liệu polymer 14PO Đăng ký đã cập nhật          
1419163 Ngô Xuân Lộc KVL487 Polymer chức năng 14PO Hủy đã cập nhật          
1419163 Ngô Xuân Lộc KVL483 CNBX và biến tính Vật liệu polymer 14PO Đăng ký đã cập nhật          
1619285 NGUYỄN TUẤN TÚ KVL104 - Cơ sở khoa học chất rắn 16KVL2 Hủy đã cập nhật          
1619285 Nguyễn Tuấn Tú KVL104 - Cơ sở khoa học chất rắn 16KVL1 Đăng ký đã cập nhật          
1619302 Nguyễn Thị Hồng Yến KVL104 - Cơ sở khoa học chất rắn 16KVL2 Hủy đã cập nhật          
1619302 Nguyễn Thị Hồng Yến KVL104 - Cơ sở khoa học chất rắn 16KVL1 Đăng ký đã cập nhật          
1619196 Lê Phạm Quỳnh Như Phương KVL104 - Cơ sở khoa học chất rắn 16KVL2 Hủy đã cập nhật          
1619196 Lê Phạm Quỳnh Như Phương KVL104 - Cơ sở khoa học chất rắn 16KVL1 Đăng ký đã cập nhật          
1419280 Nguyễn Thị Thu Thảo KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp 16KVL2 Hủy đã cập nhật          
1419275 Hồ Thu Thảo KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp 16KVL2 Hủy đã cập nhật          
1319376 Trương Phú Thịnh KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp 16kvl1 Hủy đã cập nhật          
1319376 Trương Phú Thịnh KVL112 - Hóa Hữu cơ 13kvl Đăng ký
ghi mã lớp sai, có 2 lớp 16KVL1 và KVL2
         
1319376 Trương Phú Thịnh KVL112 - Hóa Hữu cơ 13kvl Đăng ký            
1419085 Trần Minh Hải KVL112 - Hóa Hữu cơ 16KVL1 Đăng ký đã cập nhật          

Cập nhật ngày 22/1/2018 

MSSV Họ và Tên Môn học Lớp Yêu cầu Ghi chú
1419178 Phan Quang Minh KVL440 Kỹ thuật phân tích vật liệu polymer 14kvl1 Đăng ký sv đã tự điều chỉnh
1419303 Nguyễn Thị Diễm Thúy KVL496 Seminar tốt nghiệp 14PO Hủy sv đã tự điều chỉnh
1419178 Phan Quang Minh KVL440 Kỹ thuật phân tích vật liệu polymer kvl440 Đăng ký sv đã tự điều chỉnh
1419106 Lê Việt hoàng KVL440 Kỹ thuật phân tích vật liệu polymer 14kvl1 Đăng ký cập nhật thành công
1319285 Phạm Văn Phát Hóa lý 2 -HOH124 13 PO Đăng ký cập nhật thành công
1319285 Phạm Văn Phát HOH111-Hóa vô cơ 1 13 PO Đăng ký cập nhật thành công
1519135 Trương Ngọc Nhân KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp 16kvl1 Đăng ký vượt chỉ (28TC)
1419040 Phạm Quốc Cường KVL440 Kỹ thuật phân tích vật liệu polymer 15PO Đăng ký cập nhật thành công
1319376 Trương Phú Thịnh KVL112 - Hóa Hữu cơ 13kvl Đăng ký vượt chỉ
1319376 Trương Phú Thịnh Hóa lý 2 -HOH124 13kvl Đăng ký vượt chỉ
1319376 Trương Phú Thịnh Hóa lý 2 -HOH124 1 Đăng ký vượt chỉ
1319376 Trương Phú Thịnh KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp 16KVL1 Đăng ký cập nhật thành công
1319401 Phạm Văn Tiến Hóa lý 2 -HOH124 1 Đăng ký vượt chỉ
1319401 Phạm Văn Tiến KVL112 - Hóa Hữu cơ 16kvl1 Đăng ký cập nhật thành công
1319376 Trương Phú Thịnh KVL440 Kỹ thuật phân tích vật liệu polymer 15PO Đăng ký vượt chỉ
1419073 Nguyễn Tất Đức KVL440 Kỹ thuật phân tích vật liệu polymer 15PO Đăng ký đã đậu
1419073 Nguyễn Tất Đức KVL112 - Hóa Hữu cơ 16KVL1 Đăng ký đã đậu
1419307 Huỳnh Ngọc Minh Thư KVL399 Khóa luận tốt nghiệp 14PO Đăng ký sv đã tự điều chỉnh
1419307 Huỳnh Ngọc Minh Thư KVL496 Seminar tốt nghiệp 14PO Hủy sv đã tự điều chỉnh
1419307 Huỳnh Ngọc Minh Thư KVL280 Hệ thống quản lí chất lượng (QMS) 14PO Hủy sv đã tự điều chỉnh
1419307 Huỳnh Ngọc Minh Thư KVL484 Vật liệu Polymer 1: Sơn, verni, keo dán 14PO Hủy sv đã tự điều chỉnh
1419307 Huỳnh Ngọc Minh Thư KVL499 Khóa luận tốt nghiệp 14PO Đăng ký sv đã tự điều chỉnh
1419297 Ngô Phú Thuận KVL483 CNBX và biến tính Vật liệu polymer 14PO Hủy sv đã tự điều chỉnh
1419197 Ngô Phú Thuận KVL484 Vật liệu Polymer 1: Sơn, verni, keo dán 14PO Hủy sv đã tự điều chỉnh
1419297 Ngô Phú Thuận KVL487 Polymer chức năng 14PO Hủy sv đã tự điều chỉnh
1419106 Lê việt hoàng KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp 14kvl1 Đăng ký vượt chỉ
1319245 Dương Văn Nhân KVL459 Tính chất cơ lý Polymer 13PO Đăng ký cập nhật thành công
1319245 Dương Văn Nhân KVL104 - Cơ sở khoa học chất rắn 1 Đăng ký cập nhật thành công
1319245 Dương Văn Nhân KVL440 Kỹ thuật phân tích vật liệu polymer 13PO Đăng ký cập nhật thành công
1319245 Dương Văn Nhân KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp 13PO Đăng ký cập nhật thành công
1319245 Dương Văn Nhân KVL112 - Hóa Hữu cơ 13PO Đăng ký cập nhật thành công

 

Cập nhật ngày 19/1/2018

MSSV Họ và Tên Sinh Viên Tên Học Phần Lớp Yêu cầu Điện thoại liên hệ Ghi chú
1319350 Phan Công Thành KVL102 - Nhiệt động lực học 13PO Đăng ký 1656277693 đã cập nhật trong portal
1319350 Phan Công Thành KVL455 Biến tính polymer 13PO Đăng ký 1656277693 đã cập nhật trong portal
1319350 Phan Công Thành KVL104 - Cơ sở khoa học chất rắn 16KVL1 Đăng ký 1656277693 đã cập nhật trong portal
1319350 Phan Công Thành KVL102 - Nhiệt động lực học 16KVL2 Đăng ký 1656277693 đã cập nhật trong portal
1619218 Võ Ngọc Thanh Tâm KVL112 - Hóa Hữu cơ 16KVL1 Đăng ký 974663012 đã cập nhật trong portal
1619218 Võ Ngọc Thanh Tâm KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp 16KVL2 Đăng ký 974663012 đã cập nhật trong portal
1619218 Võ NGọc Thanh Tâm KVL121 - Sinh học cơ sở 16KVL2 Đăng ký 974663012 đã cập nhật trong portal
1619218 Võ Ngọc Thanh Tâm KVL121 - Sinh học cơ sở 16KVL1 Hủy 974663012 đã cập nhật trong portal
1419165 Trần Đạt Lợi KVL440 Kỹ thuật phân tích vật liệu polymer 15PO Hủy 941144191 đã cập nhật trong portal
1419081 Lê Ngọc Phúc Hào KVL121 - Sinh học cơ sở 16KVL1 Hủy 963207724 đã cập nhật trong portal
1419081 Lê Ngọc Phúc Hào KVL121 - Sinh học cơ sở 16KVL2 Đăng ký 963207724 đã cập nhật trong portal
1419081 Lê Ngọc Phúc Hào KVL440 Kỹ thuật phân tích vật liệu polymer 15PO Đăng ký 963207724 đã cập nhật trong portal
1419216 Phạm Minh Nhựt KVL440 Kỹ thuật phân tích vật liệu polymer 15po Hủy 961287996 sv tự cập nhật
1319034 Chìu văn chung Hóa vô cơ 2 - HOH112 16HOH1 ( bài tập lớp 16HOH1A) Đăng ký 1696756341 đã cập nhật trong portal
1319034 Chìu văn chung Hóa lý 2 -HOH124 15HOH Đăng ký 1696756341 đã cập nhật trong portal
1419289 Phạm Khánh Thi KVL496 Seminar tốt nghiệp 14PO Hủy 961008314 đã cập nhật trong portal
1419289 Phạm Khánh Thi KVL499 Khóa luận tốt nghiệp 14PO Hủy 961008314 đã cập nhật trong portal
1419289 Phạm Khánh Thi KVL487 Polymer chức năng 14PO Hủy 961008314 đã cập nhật trong portal
1419289 Phạm Khánh Thi KVL280 Hệ thống quản lí chất lượng (QMS) 14KVL Đăng ký 961008314 đã cập nhật trong portal
1419240 Trương Minh Quân KVL440 Kỹ thuật phân tích vật liệu polymer 14PO Đăng ký 909457942 đã cập nhật trong portal
1619292 Phạm Trần La Văn KVL104 - Cơ sở khoa học chất rắn 16KVL1 Hủy 1689016767 sv tự cập nhật
1419058 Trương Quang Dũng KVL440 Kỹ thuật phân tích vật liệu polymer 15PO Hủy 1672411081 đã cập nhật trong portal
1419113 Bùi Thị Ngọc Huyên KVL496 Seminar tốt nghiệp 14KVL1 Hủy 1268748399 sv tự cập nhật
1419102 Trần Thị Bé Hiền KVL499 Khóa luận tốt nghiệp 14PO Đăng ký 967282044 sv tự cập nhật
1419058 Trương Quang Dũng KVL485 Vật liệu Polymer 2: Bao bì và sợi 14PO Đăng ký 1672411081 đã cập nhật trong portal
1419058 Trương Quang Dung KVL484 Vật liệu Polymer 1: Sơn, verni, keo dán 14PO Đăng ký 1672411081 đã cập nhật trong portal
1419102 Trần Thị Bé Hiền KVL496 Seminar tốt nghiệp 14PO Hủy 967282044 sv tự cập nhật
1419102 Trần Thị Bé Hiền KVL485 Vật liệu Polymer 2: Bao bì và sợi 14PO Hủy 967282044 sv tự cập nhật
1319172 Đinh Huỳnh Minh Khuê Hóa lý 2 -HOH124 13Po Đăng ký 937021095 đã cập nhật trong portal
1619226 Nguyễn Quốc Thắng KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp 16KVL1 Đăng ký 917850752 sv tự cập nhật
1319172 Đinh Huỳnh Minh Khuê Hóa lý 2 -HOH124 13PO Đăng ký 906564393 đã cập nhật trong portal
1319013 Nguyễn Lê Ngọc Ánh HOH111-Hóa vô cơ 1 13PO Đăng ký 906564393 đã cập nhật trong portal
1319172 Đinh Huỳnh Minh Khuê HOH111-Hóa vô cơ 1 13PO Đăng ký 906564393 đã cập nhật trong portal
1419177 Nguyễn Hoàng Minh KVL112 - Hóa Hữu cơ 16KVL1 Hủy 1654832688 đã cập nhật trong portal
1419177 Nguyễn Hoàng Minh KVL112 - Hóa Hữu cơ 16KVL2 Đăng ký 1654832688 đã cập nhật trong portal
1419240 Trương Minh Quân KVL440 Kỹ thuật phân tích vật liệu polymer 15PO Đăng ký 909457942 sv tự cập nhật
1519139 Ngô Lê Minh Nhật KVL112 - Hóa Hữu cơ 16KVL2 Đăng ký 1267642240 đã cập nhật trong portal
1519139 Ngô Lê Minh Nhật KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp 16KVL2 Hủy 1267642240 đã cập nhật trong portal
1519139 Ngô Lê Minh Nhật KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp 16KVL1 Đăng ký 1267642240 đã cập nhật trong portal
1519139 Ngô Lê Minh Nhật KVL111 - Các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp 16KVL1 Đăng ký 1267642240 đã cập nhật trong portal
1419216 Phạm Minh Nhựt KVL440 Kỹ thuật phân tích vật liệu polymer 15po Hủy 961287996 sv tự cập nhật
1319300 Phạm Huỳnh Thuỷ Phụng KVL440 Kỹ thuật phân tích vật liệu polymer 15PO Đăng ký 1663985426 đã cập nhật trong portal