logo KHVL

Developed in conjunction with Joomla extensions.

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BM. VẬT LIỆU POLYMER & COMPOSITETHÔNG BÁO

V/v: Báo cáo Seminar và Khóa luận Tốt nghiệp Khóa 2014

1. Thời gian nộp báo cáo (Dự kiến)
Sinh viên nộp cuốn báo cáo tại văn phòng Bộ môn (phòng F400)
 Seminar / Khóa luận tốt nghiệp: Thời hạn nộp: 16h00 ngày 18 tháng 07 năm 2018
Số lượng: 01

2. Thời gian báo cáo (Dự kiến)
 Seminar tốt nghiệp: Ngày 23 tháng 07 năm 2018
Địa điểm: Thông báo sau
 Khóa luận tốt nghiệp: Ngày 25 và ngày 26 tháng 07 năm 2018
Địa điểm: Thông báo sau

Đề nghị tất cả các sinh viên thực hiện nghiêm túc về thời gian nộp báo cáo và hình
thức trình bày báo cáo (GVHD đã gửi qua email). Sinh viên tham khảo các tiêu chí đánh
giá (Rubric) sẽ dán tại bảng thông báo của PTN F211 nhằm chuẩn bị tốt các nội dung và
hình thức trình bày cũng như báo cáo.
Sinh viên không thực hiện đúng theo quy định sẽ không được thông qua hội đồng
báo cáo.


Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2018
Bộ Môn Vật Liệu Polymer và Composite